2025 Camping Attractiepark Slagharen

Een nieuwe camping aan De Zwarte Dijk? (Verwachting 2025).

Oktober 2023, de voormalige Camping Attractiepark Slagharen aan de Knappersveldweg heeft plaats gemaakt voor de realisatie van 'Rancho Grande (Deluxe) Lodges'. Naast deze uitbreiding werkt Slagharen aan een nieuw te realiseren camping, waarvan de plannen momenteel nog in ontwikkeling zijn.

 

Omgevingsvergunning verleend voor aanleg nieuw kampeerterrein Slagharen

De gemeente Hardenberg heeft 15 december 2023 het besluit verzonden om aan Attractie- en Vakantiepark Slagharen een omgevingsvergunning te verlenen voor de plannen van de aanleg van een nieuw kampeerterrein aan de Zwarte Dijk in Slagharen, of zo men wil: het verplaatsen van het kampeerterrein. De aanvraag voor de omgevingsvergunning was al op 25 januari 2023 ingediend.

 

Voor de behandeling van de aanvraag omgevingsvergunning moet Attractie- en Vakantiepark Slagharen € 10.755,00 euro betalen op grond van de gemeentelijke legesverordening.

 

Rancho Grande (Deluxe) Lodges

Het huidige kampeerterrein aan de Knappersveldweg is per 29 oktober 2023 gesloten en moest wijken voor de aanleg van/ de herinrichting met 60 nieuwe 'Rancho Grande (Deluxe) Lodges' (zoals de nieuwe 8-persoons vakantiehuizen zijn genoemd en vanaf april 2024 verhuurd worden).

 

Ligging nieuwe locatie en inkrimping van het aantal standplaatsen

Het nieuwe kampeerterrein ligt naast en ten noordwesten van de bestaande bezoekersparkeerplaats aan de Zwarte Dijk. Op dat nieuw aangekocht deel van Attractie- en Vakantiepark Slagharen aan de Zwarte Dijk wordt volgens de plannen een nieuw kampeerterrein gerealiseerd met 175 standplaatsen: 54 minder dan de 229 kampeerplaatsen die de inmiddels gesloten camping aan de Knappersveldweg telde.

 

Beoogde voorzieningen nieuwe camping

Als de plannen gerealiseerd worden, dan worden op het nieuwe kampeerterrein diverse voorzieningen voor campinggasten aangebracht, namelijk:

- speel- en sportvoorzieningen;

- een kleine waterspeeltuin;

- een beperkt centrumgebouw;

- enkele kleine sanitaire gebouwen;

- horeca voorzieningen (dit betreft alleen mobiele horeca, gesproken wordt over foodtrucs):

- elektrapunten.

Deze voorzieningen worden aangebracht om de campinggasten te verzorgen op de tijden dat het attractiepark is gesloten.

 

Waterspeeltuin en centrumgebouw

De waterspeeltuin bestaat uit bijvoorbeeld kleine fonteintjes waar kinderen doorheen kunnen lopen. Het centrumgebouw is bedoeld als een soort “slecht weer voorziening" die bijvoorbeeld als knutselruimte kan worden gebruikt. In het centrumgebouw komt geen entertainment, zo is in de plannen opgenomen.

 

Bouweisen

Voor de aanleg van het geplande kampeerterrein gelden de volgende eisen:

- De totale oppervlakte van de nieuwe gebouwen bedraagt maximaal 1.000 m2.

- Het maximale oppervlakte van 1.000 m2 bestaat uit het maximale bebouwingsoppervlakte voor het hoofdgebouw (centrumgebouw) 750 m2 en het maximale bebouwingsoppervlakte voorde bijgebouwen en overkappingen

(onder meer het sanitair gebouw) 250 m2.

- De maximale bouwhoogte van het hoofdgebouw bedraagt 11 meter en de maximale goothoogte van het hoofdgebouw bedraagt 6,5 m.

- De maximale bouwhoogte van de bijgebouwen en overkappingen bedraagt 6 m.

- De minimale afstand van de bouwwerken tot de perceelsgrens bedraagt: 40 meter bij het hoofdgebouw en 6,5 meter bij de bijgebouwen en overkappingen.

- De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt niet meer dan 3 m.

 

Parkeren Campinggasten

Het parkeren vindt plaats op een apart terrein dat op het grondgebied van het toekomstige kampeerterrein ligt. De ontsluiting van de nieuwe camping gebeurt via een in- en uitrit via het bestaande parkeerterrein, dus niet via een nieuwe aansluiting op de openbare weg. Om hiervoor ruimte te creëren voor de nieuwe voorzieningen wordt de bestaande (leegstaande) woonboerderij gesloopt.

 

De camping wordt ingepast in de omgeving. De bedoeling is om de ambiance zo groen mogelijk te houden en er wordt gezorgd voor een goede inrichting hieromtrent.

 

Bestemming 'Agrarisch' en 'Woongebied'

Wie denkt dat er zomaar een nieuwe camping met parkeervoorzieningen aangelegd kan worden, heeft het mis... De nieuwe locatie heeft namelijk gedeeltelijk de bestemming 'Agrarisch' en 'Woongebied'. Dat betekent o.a. dat het ontwikkelen van een kampeerterrein met parkeergelegenheid dat 'niet ten dienste staat aan de agrarische functie' niet mag binnen de geldende beheersverordering. Volgens artikel 3.2 van de beheersverordening zijn ter plaatse geen gebouwen en/of bouwwerken toegestaan, anders dan vergunningsvrije erf- en perceelsafscheidingen.

De bestemming ‘Woongebied' is in eerste instantie bedoeld voor wonen en aan huis gebonden beroepen.

De genoemde ontwikkelingen zijn dus niet toegestaan binnen deze bestemmingen en werd een omgevingsvergunning aangevraagd voor het afwijken van het bestemmingsplan.

 

Rekening houden met waterafvoer: Eisen van het Waterschap

En er is nog iets: het projectgebied ligt naast een essentiële waterloop: Essentiële waterlopen zijn waterlopen, die een afvoerfunctie hebben voor gebieden groter dan circa 5.000 ha. Bij essentiële waterlopen gaat het om behoud en eventueel verruiming van de afvoercapaciteit van water. Binnen een zone van 100 meter aan weerszijden van deze waterlopen dient bij nieuwbouw of uitbreiding van bestaande bebouwing rekening te worden gehouden met de huidige en toekomstige afvoerfunctie. De inrichting van het kampeerterrein zorgt voor een toename van verhard oppervlak binnen het projectgebied. Om de versnelde afvoer van regenwater (als gevolg van extra verharding) te compenseren, worden compenserende maatregelen getroffen, conform de eisen van waterschap Vechtstromen. Deze compenserende maatregelen zijn bijvoorbeeld aanbrengen van infiltratie kratten en het aanleggen van een vijver Deze maatregelen worden voorafgaand aan de realisatie afgestemd met het waterschap. 'De afvoercapaciteit van de essentiële waterloop wordt niet belemmerd door de inrichting van het kampeerterrein.', zo werd geconcludeerd. Waterschap Vechtstromen heeft een aantal eisen aangegeven m.b.t. de borging van voldoende afvoer van hemelwater binnen het projectgebied. Deze eisen worden meegenomen in de verdere uitwerking van het definitief ontwerp. Binnen het nieuwe kampeerterrein is voldoende ruimte beschikbaar om te voldoen aan de eisen van het waterschap.

 

'Banditoland'

Verder valt op dat in het 681 pagina's tellende rapport voor de aanvraag van de omgevingsvergunning gesproken wordt over de in gebruik name van het braakliggende terrein achter 'The Big Wheel'. Daarin spreekt men over 'het in gebruik nemen van Banditoland 1, een nieuwe attractie op de locatie van de voormalige Buffalo accommodaties (2024)' en ook 'het in gebruik nemen van Banditoland 2, in gebruik name van een tweede attractie op de locatie van de voormalige Buffalo accommodaties (2024/ 2025). Zou het er dan eindelijk van gaan komen? Een omgevingsvergunning voor een nieuw kampeerterrein ligt er in ieder geval.

 

Reactie schrijven

Commentaren: 0